„Volvo Financial Services“ („VFS“ arba visos įvardžio „mes“ formos) labai rimtai žiūri į duomenų apsaugą ir saugumą. Kaip „Volvo Group“ dalis vadovaujamės politika laikytis visų galiojančių teisės aktų kiekvienoje šalyje, kurioje vykdome veiklą, o tai apima ir duomenų privatumo įstatymus.

Šis pareiškimas patvirtina mūsų užsibrėžimą laikytis toliau pateiktų esminių duomenų apsaugos principų.
   
Dėsime visas pagrįstas pastangas, kad užtikrintume, jog VFS apdorojami asmens duomenys būtų:

  • Apdorojami teisėtai, sąžiningai ir skaidriai jūsų, duomenų subjekto, atžvilgiu.  Tai teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas.
  • Renkami nurodytais, aiškiais ir teisėtais tikslais ir toliau neapdorojami su tais tikslais nesuderinamu būdu.  Tai tikslo apribojimo principas.
  • Pakankami, atitinkami ir skirti tik tam, kas būtina ir siejasi su tikslais, kuriais jie yra apdorojami.  Tai duomenų minimizavimo principas.
  • Tikslūs ir, kai būtina, atnaujinti, o mes turime imtis visų pagrįstų veiksmų, kad bet kokie mūsų turimi netikslūs asmens duomenys, atsižvelgiant į tikslus, kuriais jie yra apdorojami, būtų panaikinti arba ištaisyti iškart tai pastebėjus ar kitaip apie tai sužinojus.  Tai tikslumo principas.
  • Laikomi identifikuoti duomenų subjektą leidžiančia forma ne ilgiau nei reikia tiems tikslams, kuriais jie yra apdorojami, nebent kitaip būtų leidžiama ar reikalaujama pagal įstatymus.  Tai laikymo apribojimo principas.
  • Apdorojami būdu, užtikrinančiu atitinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo neleistino ar neteisėto apdorojimo ir nuo atsitiktinio praradimo, sunaikinimo ar pažeidimo, naudojant atitinkamas technines ar organizacines priemones.  Tai vientisumo ir konfidencialumo principas.

Taip pat patvirtiname mūsų įsipareigojimą laikytis galiojančių įstatymų, susijusių su neskelbtinų (ar ypatingų kategorijų) asmens duomenų apdorojimu ir asmens duomenų perdavimu į kitą nei buvo pirmą kartą surinkti šalį.
  
Mūsų užsibrėžimas laikytis pirmesnių esminių principų įgyvendinamas per įvairius vidinius procesus ir sistemas, įskaitant bendrą tolesnių dalykų laikymąsi:
    
Pranešimas ir sutikimas
Būsite informuoti, kaip reikalauja galiojantys įstatymai, kokios rūšies duomenys bus renkami ir kokiais tikslais, o tais atvejais, kai tokiems duomenims apdoroti reikės jūsų sutikimo, mes stengsimės jį gauti iš jūsų aiškiai ir nedviprasmiškai.  Davę sutikimą, turėsite teisę bet kada jį atsiimti, bet tai neturės įtakos apdorojimo teisėtumui prieš atsiimant sutikimą.

Prieiga
Kai to reikalauja galiojantys įstatymai, paprašius raštiškai jums bus suteikta prieiga prie jūsų asmens duomenų, kuriuos mes laikome, ir jūs turėsite galimybę prašyti ištaisyti, pakeisti ar panaikinti savo asmens duomenis, jei jie neteisingi, pasenę arba nebeaktualūs ar nebereikalingi pradiniam ar sutartam verslo tikslui.  Už prieigą, pakeitimą ir kt. galime paprašyti mokesčio, bet jis bus nedidelis.  Paprastai į raštiškus prieigos prašymus atsakome per 30 dienų, bet išskirtinėmis aplinkybėmis galime apriboti prieigą, kai kitų nei jūs asmenų teisėtos teisės būtų pažeistos arba kai prieigos suteikimo našta arba kaina būtų neproporcinga jūsų privatumui kylančiai rizikai.

Teisės gynimo priemonė ir reikalavimų tenkinimo būdas  
Jei turite nusiskundimų dėl VFS atlikto jūsų asmens duomenų apdorojimo, turite siųsti skundą raštu mūsų duomenų apsaugos pareigūnui (DAP), kaip nurodyta toliau.  Mes rimtai apsvarstysime jūsų skundą ir dėsime visas pagrįstas pastangas laiku jums atsakyti bei išspręsti jūsų iškeltas problemas.  Taip pat galite turėti teisę pateikti nepriklausomą skundą atitinkamai išorinei ginčų sprendimo institucijai, jei tai numatyta pagal vietos teisės aktus.  Mes dėsime visas pagrįstas pastangas bendradarbiauti su tokia ginčų sprendimo institucija ir laiku išspręsti jūsų iškeltas problemas.
  
Informacija, kaip susisiekti
VFS paskyrė Adrianą Samareanu, savo viceprezidentą ir vyriausiąjį informacijos pareigūną, duomenų apsaugos pareigūnu (DAP), atsakingu už atitiktį šiam pareiškimui ir galiojantiems duomenų apsaugos įstatymams bei jų laikymąsi.
Galite su juo susisiekti įprastu arba elektroniniu paštu:
  
Adrian Samareanu
Volvo Financial Services
Hunderenveldlaan 10
B - 1082 Brussels
Belgium
El. paštas: privacy@vfsco.com
   
Prašome visuose laiškuose įrašyti savo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir (arba) el. pašto adresą bei aiškiai nurodyti užklausos pobūdį.

Įsigaliojimo data ir šio pareiškimo pakeitimai  
Šiame pareiškime aprašytų įsipareigojimų ir praktikos data yra 2016 m. spalio 31 d. Pasiliekame teisę keisti, taisyti ar atšaukti šį pareiškimą bet kuriuo metu, laikantis esminių principų bei galiojančių įstatymų reikalavimų.
  
Esminių principų taikymo apribojimas
VFS esminių principų laikymasis gali būti ribojamas (a) tiek, kiek būtina reaguojant į teisinį ar etinį įsipareigojimą ir (b) kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus.

Duomenų perdavimas
Atsižvelgiant į visuotinį duomenų perdavimą, VFS pripažįsta ir imasi tinkamų priemonių, kad duomenu perdavimas atitktų galiojančius teisinius aktus.