Volvo finanšu pakalpojumi („VFS” vai „mēs”) ļoti nopietni uztver datu aizsardzību un drošību. Tā kā esam AB Volvo Group struktūrvienība, mūsu politika ir ievērot visus piemērojamos likumus valstīs, kurās strādājam, un tātad ievērot arī datu konfidencialitātes likumus.

Ar šo Paziņojumu apņemamies ievērot tālāk norādītos datu aizsardzības pamatprincipus.
   
Mēs veiksim visus pieņemamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati, ko apstrādā VFS, ir:

  • apstrādāti likumīgi, godīgi un Jums, datu subjektam, pārredzamā veidā.  Tas ir tiesiskuma, taisnīguma un pārredzamības princips;
  • jāvāc konkrētiem, skaidriem un likumīgiem mērķiem un nav jāapstrādā veidā, kas nav saderīgs ar šiem mērķiem.  Tas ir apstrādes mērķa ierobežojumu princips;
  • jābūt adekvātiem, atbilstīgiem un ierobežotiem atbilstoši vajadzībai, ņemot vērā nolūkus, kādiem tos apstrādā.  Tas ir princips par mazākā iespējamā datu apjoma vākšanu;
  • precīzi un vajadzības gadījumā atjaunināti; mēs izmantosim visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu, ka visi pie mums glabātie personas dati, kuri ir neprecīzi vai nepilnīgi, ņemot vērā mērķus, kādēļ tiek veikta to apstrāde, tiks izdzēsti vai izlaboti uzreiz pēc tam, kad mums paziņos vai mēs uzzināsim par šādu nepieciešamību.  Tas ir precizitātes princips;
  • saglabāti veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā tas nepieciešams nolūkiem, kuriem datus apstrādā, ja vien to saskaņā ar likumu neatļauj vai nepieprasa citādi.  Tas ir glabāšanas ilguma ierobežojuma princips;
  • apstrādāti veidā, kas nodrošina personas datu pienācīgu drošību, arī aizsardzību pret neatļautu vai prettiesisku apstrādi un pret netīšiem zudumiem, nejaušu iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstīgus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus.  Tas ir integritātes un konfidencialitātes princips.

Mēs arī apstiprinām apņēmību ievērot piemērojamos tiesību aktus, kas attiecas uz konfidenciālu personas datu (vai to īpašu kategoriju) apstrādi un personas datu pārsūtīšanu uz valsti, kas nav valsts, kurā dati sākotnēji apkopoti.
  
Mēs apņemamies nodrošināt iepriekš norādīto principu īstenošanu, izmantojot dažādus uzņēmuma iekšējos procesus un dažādas sistēmas, kā arī ievērojot tālāk norādītos noteikumus.
    
Informēšana un piekrišana
Kad datu apstrādei būs nepieciešama Jūsu piekrišana, mēs informēsim Jūs par to, kāds datu veids ir nepieciešams saskaņā ar piemērojamo likumdošanu un kādiem mērķiem tas tiks darīts, un lūgsim piekrišanu skaidrā un nepārprotamā valodā.  Pēc tam, kad dosit piekrišanu, varēsit atsaukt to jebkurā brīdī, taču piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojās uz piekrišanu pirms atsaukuma.
     
Piekļuve
Ja tas būs saskaņā ar likumu, tad  iesniedzot rakstisku pieprasījumu, Jums tiks piešķirta piekļuve Jūsu personas datiem, kas glabājas pie mums, turklāt, ja tie būs kļūdaini, novecojuši, nebūtiski vai neatbilstīgi datu sākotnējam ievākšanas mērķim vai uzņēmuma vajadzībām, kas atrunātas, saņemot piekrišanu, varēsit pieprasīt, lai mēs šos datus izlabojam, mainām vai dzēšam.  Par piekļuvi datiem, to labošanu un citām darbībām var tikt piemērota maksa, taču tā nebūs pārmērīga.  Parasti atbildam uz rakstiskiem piekļuves piešķiršanas pieprasījumiem 30 dienu laikā, taču izņēmuma gadījumos mēs varam ierobežot piekļuvi datiem, piemēram, kad var būt pārkāptas citu personu likumīgās tiesības vai kad apgrūtinājums vai izdevumi saistībā ar piekļuves nodrošināšanu būtu neatbilstīgi Jūsu privātās dzīves apdraudējumam.

Regresa tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzeklis  
Ja Jums rodas sūdzība par to, kā VFS ir apstrādājis Jūsu personas datus, nosūtiet rakstisku sūdzību mūsu datu aizsardzības inspektoram (DAI), kā norādīts tālāk.  Mēs nopietni izskatīsim Jūsu sūdzību un darīsim visu iespējamo, lai savlaicīgi Jums atbildētu un atrisinātu Jūsu norādītās problēmas.  Ja to paredz vietējā likumdošana, iespējams, Jums ir tiesības iesniegt arī neatkarīgu sūdzību citai atbildīgajai strīdu izšķiršanas iestādei.  Mēs veiksim visus saprātīgos pasākumus, lai sadarbotos ar jebkuru šādu strīdu izšķiršanas iestādi un savlaicīgi atrisinātu Jūsu norādītās problēmas.
  
Kontaktinformācija
VFS ir izvēlējies Adrianu Samareanu, savu viceprezidentu un informācijas direktoru, par datu aizsardzības inspektoru (DAI), kas atbildīgs par šā Paziņojuma un piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu izpildi uzņēmumā un to nodrošināšanu.
Varat sazināties ar viņu, sūtot pasta ziņojumu vai rakstot e-pasta vēstuli. Pasta adrese:
  
Adrian Samareanu
Volvo Financial Services
Hunderenveldlaan 10
B - 1082 Brussels
Belgium
E-pasts: privacy@vfsco.com
   
Lūdzam visu veidu saziņā norādīt savu vārdu, adresi, tālruņa numuru un/vai e-pasta adresi, kā arī skaidri noformulēt sava pieprasījuma būtību.

Spēkā stāšanās datums un izmaiņas šajā Paziņojumā  
Šajā Paziņojumā norādītās saistības un prakses, kas stājušās spēkā 2016. gada 31. Oktobrī. Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī mainīt, grozīt vai atsaukt šo Paziņojumu saskaņā ar pamatprincipos norādītajām prasībām un piemērojamajiem tiesību aktiem.
  
Pamatprincipu piemērošanas ierobežojumi
VFS pamatprincipu ievērošanu var ierobežot: a) ciktāl nepieciešams, lai laicīgi atbildētu saskaņā ar juridisku vai ētisku pienākumu; b) ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti.     

Datu pārsūtīšana
Attiecībā uz startpautisko datu pārsūtīšanu, VFS atpazīst un veic atbilstošus pasākumus, lai izpildītu juridiskās saistības attiecībā uz šādiem pārskaitījumiem.