Volvo Financial Services (VFS”, „my” lub „nas”) bardzo poważnie podchodzi do ochrony i bezpieczeństwa danych. Będąc częścią AB Volvo Group, kierujemy się zasadą przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów w poszczególnych krajach, w których prowadzimy działalność, a to obejmuje przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

To oświadczenie potwierdza nasze podejście do następujących podstawowych zasad ochrony danych.
   
Będziemy stosować wszystkie uzasadnione środki, aby zapewnić, że Dane osobowe przetwarzane przez VFS będą:

  • Przetwarzane zgodnie z prawem w przejrzysty sposób w stosunku do Ciebie, czyli osoby, której dane dotyczą.  To jest zasada praworządności, uczciwości i przejrzystości.

  • Zbierane do określonych, jasnych i legalnych celów i nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.  To jest zasada ograniczenia celów.

  • Adekwatne, właściwe i ograniczone do tego, co jest konieczne w odniesieniu do celów, w jakich są przetwarzane.  To jest zasada minimalizacji danych.

  • Dokładne i gdy to jest niezbędne aktualizowane, oraz będziemy podejmować wszystkie uzasadnione kroki, by zapewnić, że wszelkie nieaktualne dane będące w naszym posiadaniu, mające odniesienie do celów, do których je przetwarzamy, będą niezwłocznie usuwane lub aktualizowane po otrzymaniu powiadomienia o tym fakcie lub gdy sobie to uświadomimy.  To jest zasada dokładności.

  • Przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą przez czas nie dłuższy, niż jest to konieczne do celów, w których są przetwarzane, chyba że prawo wymaga lub dopuszcza co innego.  To jest zasada ograniczenia przechowywania.

  • Przetwarzane w sposób gwarantujący odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed nieuprawnionym i nielegalnym przetwarzaniem i przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.  To jest zasada integralności i poufności.

Potwierdzamy także nasze zobowiązanie do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania wrażliwych (lub specjalnych kategorii) danych osobowych i przesyłania danych osobowych do kraju innego niż kraj, w którym zostały pierwotnie pozyskane.
  
Nasze zobowiązanie do kierowania się powyższymi podstawowymi zasadami jest realizowane za pomocą różnorodnych wewnętrznych procesów i systemów, w tym przez ogólne przestrzeganie następujących zasad:

Powiadomienie i zgoda
Poinformujemy Cię, jakiego rodzaju i w jakim celu dane zbieramy zgodnie z obowiązującym prawem oraz, gdy potrzebujemy Twojej zgody, poprosimy Cię o nią w jasny i jednoznaczny sposób.  Po wyrażeniu zgody masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie, ale nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
     
Dostęp
Jeśli jest to prawnie wymagane, na Twoją pisemną prośbę udzielimy Ci dostępu do Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas i będziesz mieć możliwość zażądania korekty, uzupełnienia lub usunięcia danych osobowych, jeśli to, co przechowujemy, jest niepoprawne, nieaktualne lub nieistotne względnie niepotrzebne ze względu na pierwotny lub dopuszczony cel biznesowy.  

Możemy naliczyć opłatę za dostęp, modyfikację itp., ale nie będzie ona wygórowana.  Ogólnie będziemy reagować na pisemne żądania dostępu w ciągu 30 dni, ale możemy ograniczyć dostęp w wyjątkowych sytuacjach, gdy prawa innych osób mogłyby zostać naruszone lub gdy kłopotliwość bądź kosztowność zapewnienia dostępu byłyby nieproporcjonalne w stosunku do zagrożenia Twojej prywatności.

Zażalenia i środki naprawcze
Jeśli będziesz mieć zastrzeżenia dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez VFS, koniecznie wyślij zażalenie w pisemnej formie do specjalisty Data Protection Officer (DPO) na adres podany poniżej.  Twoje zażalenie potraktujemy poważnie i podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby udzielić odpowiedzi w odpowiednim czasie i odnieść się do Twoich zastrzeżeń.  Możesz też mieć prawo do zgłoszenia zażalenia do zewnętrznego organu rozstrzygającego spory, jeśli wynika to z lokalnych przepisów prawa.  Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby współpracować z takim organem, celem odniesienia się do Twoich zastrzeżeń.
  
Informacje kontaktowe
Adrian Samareanu, Vice President and Chief Information Officer został mianowany przez VFS jako specjalista Data Protection Officer („DPO”) odpowiedzialny za przestrzeganie tego oświadczenia i obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.
Możesz się z nim skontaktować pocztą zwykłą lub pocztą e-mail:
  
Adrian Samareanu
Volvo Financial Services
Hunderenveldlaan 10
B - 1082 Brussels
Belgia
E-mail: privacy@vfsco.com
   
We wszystkich pismach podawaj swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i/oraz adres e-mail i jasno określaj charakter żądania.

Data wejścia w życie oraz zmiany tego oświadczenia  
Zobowiązania i praktyki opisane w niniejszym oświadczeniu obowiązują na dzień 31 października 2016.  Zastrzegamy sobie prawo modyfikowania, uzupełniania i wycofania niniejszego oświadczenia w dowolnym czasie zgodnie z wymaganiami podstawowych zasad i obowiązujących przepisów.
  
Ograniczenie stosowania podstawowych zasad
Przestrzeganie przez VFS podstawowych zasad może być ograniczone (a) w zakresie wymaganym przez zobowiązania prawne lub etyczne, oraz (b) w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy.