Dataskyddsmeddeland

Vi är införstådda med att vår användning av dina uppgifter förutsätter att du kan lita på oss. Vi har ett åtagande om att hålla högsta standard för dataskydd. I detta meddelande redogör vi för hur vi kommer att använda personuppgifter och vilka rättigheter du har när det gäller skyddet av dessa.

 

Personuppgiftsbiträde/personuppgiftsansvarig

VFS Nordic AB (”VFS”) är både personuppgiftsbiträde och personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ha en affärsförbindelse med dig och tillhandahålla de tjänster du önskar.

 

Samtycke till användning och överföring av uppgifter

 1. Genom att underteckna en kreditansökan eller ett avtal med VFS för tillhandahållande av finansiella tjänster eller andra därtill hörande tjänster (ett ”VFS-avtal”), bekräftar du och ger ditt samtycke till att vi kan komma att göra följande:
 2. Behandla fordonsuppgifter eller telematikdata från det eller de fordon du äger, innehar eller använder och som finansieras av oss (eller för vilket/vilka du vill erhålla finansiering från oss). Detta sker även om sådana uppgifter utgör personuppgifter och oavsett om de har erhållits direkt av oss eller om vi har erhållit dem från tredje part (inom eller utanför Volvokoncernen) för de ändamål som anges nedan.
 3. Överföra eller på annat sätt dela med oss av sådana uppgifter enligt beskrivningen ovan till (a) våra närstående bolag och/eller (b) en tredje part som vi har en affärsförbindelse med och/eller (c) varje annan tredje part som vi har en skyldighet att dela med oss av uppgifterna till (nedan kallade ”uppgiftsinförare”). Sådana överföringar kan komma att göras till ett tredjeland (inom eller utanför EU). När det gäller överföring av personuppgifter till länder utanför EU vidtar VFS alla rimliga åtgärder för att se till att uppgiftsinföraren i fråga har adekvata skyddsnivåer i den utsträckning som krävs enligt gällande lag, däribland, men inte endast, i form av lämpliga avtal om överföring av uppgifter vilka i tillämpliga fall grundar sig på EU:s modellklausuler.
 

Ändamål

Vi kan komma att använda, behandla och dela alla eller en del av dina uppgifter, alternativt överföra dem till en uppgiftsinförare, enligt vad vi anser nödvändigt för våra legitima affärsintressen och/eller för att fullgöra ett avtal vi har slutit med dig. Vi kan även komma att ha en rättslig skyldighet att göra det för att förebygga och upptäcka brott. Dessa åtgärder inbegriper men är inte begränsade till följande:

 1. Bedömning av huruvida vi ska bevilja dig finansiering, alternativt förlänga eller göra ändringar i den, i enlighet med kraven i våra interna riktlinjer för lån (alla sådana händelser är ett ”kreditbeslut”), oavsett om ett sådant kreditbeslut fattas automatiskt eller manuellt. Detta inbegriper, men är inte begränsat till, behandling med hjälp av ett riskanalysverktyg eller en metod som vi väljer att använda från tid till annan som en hjälp till kreditbeslut. Detta kan innefatta en sökning av dina registrerade uppgifter hos kreditupplysningsföretag och bedrägeribekämpningsorgan som kan komma att registrera och dela med sig av uppgifter från vår sökning till andra. Kontakta oss om du vill få information om vilka företag vi anlitar.
 2. Vi kan komma att använda information som du tillhandahåller eller som innehas av oss eller som vi erhåller från kreditupplysningsföretag och bedrägeribekämpningsorgan för att genomföra kontroller, såsom identitetskontroll, i syfte att förhindra och upptäcka brott och penningtvätt samt för att hantera ditt konto.
 3. Om du inte betalar hela beloppet och i tid enligt ett avtal som du har ingått med oss, kan vi komma att registrera detta hos kreditupplysningsföretag och bedrägeribekämpningsorgan, som i sin tur kommer att registerföra den utestående skulden. Kreditupplysningsföretag och bedrägeribekämpningsorgan kan komma att lämna dessa upplysningar till andra organ för att dessa ska utföra liknande kontroller och ta reda på var du befinner dig och återkräva dina skulder. Registeruppgifter lagras i sex års tid efter att ärendet har avslutats, oavsett om du har betalat eller har underlåtit att betala.
 4. Vi kan även komma att använda, behandla, överföra eller företa analyser av dina uppgifter för företagsadministrativa ändamål, såsom statistisk analys och förvaltningsrapportering. Vi kan även använda dem för produktutveckling, såsom framtagning av (och i tillämpliga fall erbjudande om, förlängning av eller ändring av) specifika eller skräddarsydda finansieringsprodukter eller finansieringstjänster som passar dina behov, däribland, men inte begränsat till, användningsbaserade avtal, service- och underhållsavtal, betalningslösningar och tillhandahållande av försäkringsrelaterade tjänster.
 5. För våra legitima affärsintressen kan vi komma att behandla alla eller en del av de fordonsuppgifter eller telematikdata som genereras av det/de fordon som är föremål för ditt VFS-avtal. Detta kan ske oavsett om uppgifterna har skickats direkt till oss eller erhållits av ett annat företag i Volvokoncernen. Dessa uppgifter inbegriper men är inte begränsade till följande:
  • GPS-positionsdata för spårning av eller upprättande av geostaket för fordon i följande syften:
   o Rutinmässiga granskningar av lagerfinansiering (grossist-/återförsäljarfinansiering).
   o Återtagande och indrivning vid utebliven betalning.
   o Efterlevnad av avtalsenliga begränsningar för geografisk användning (t.ex. för att säkerställa efterlevnad av handelssanktioner, andra lagstadgade krav eller avtalade begränsningar för användning).
  • Användningsbaserade avtal:
   o Tid som utnyttjats, miltal eller andra vägmätaravläsningar för avtal baserade på ”effekt per kilometer” eller ”effekt per timme”, alternativt andra villkor för återlämnande inom ramen för ett operationellt leasingavtal.
   o Användning av telematik som hjälp för vår förvaltning av fordonsparken.
  • Telematik som hjälper oss att se till att erforderligt underhåll och erforderlig service har genomförts under hela leasingperioden i enlighet med överenskomna avtalsvillkor eller till exempel spårning av miltal eller körda timmar för att kunna fastställa aktuella marknadsvärden vid återlämnande eller återtagande av en enhet.
  • Telematik för framtagning och tillhandahållande av anknutna försäkringsprodukter och försäkringstjänster.
  • GPS-data för att vi ska förstå en kunds driftsrelaterade användning för syften som gäller kreditbedömning.
  • Dataanalys för att hjälpa oss att förutse inbytes- eller ersättningsbehov framöver och proaktivt tillgodose dina affärsbehov.
  • När det gäller fordonsprestanda kan vi komma att samla in telematikdata avseende bränslekonsumtion och fordonsanvändning i syfte att hjälpa kunder att optimera verksamheten och att lättare välja rätt typ av fordon för det arbete som ska utföras.
  • Med avseende på säkerhet kan vi komma att samla in säkerhetsrelaterade uppgifter, såsom aktivering av säkerhetssystem (ABS, anti-rullningssystem, häftiga inbromsningar, tvära kurvtagningar, hastighet, användning av säkerhetsbälte m.m.) Syftet med att samla in sådana uppgifter är bland annat att kunna erbjuda kunderna program för förbättring av säkerheten, antingen direkt eller via samarbetspartners. Detta kan även krävas för anknutna försäkringsprodukter.
 6. Såvida du inte uttryckligen väljer att avstå, kan vi komma att behandla dina uppgifter i enlighet med ovanstående för marknadsföring och annonsering av produkter och tjänster till dig från Volvokoncernen, men vi kommer inte att sälja, dela med oss av eller överföra dina uppgifter till tredje part för några marknadsförings- eller annonseringsändamål. Du kan när som helst välja att avstå från att motta sådant material genom att meddela oss detta skriftligen eller genom att utnyttja den valmöjlighet som finns med i varje tillhandahållet material.
 7. Efter att finansiering har tillhandahållits, eller i samband med någon förutsedd finansiering, förbehåller vi oss rätten att sälja eventuella ägarintressen i sådan finansiering och tillhörande framtida fordringar till tredje part (en ”kapitalmarknadspartner”). När ett sådant beslut ska fattas, kan alla eller en del av dina uppgifter komma att lämnas ut till kapitalmarknadspartners i deras egenskap av uppgiftsinförare samt till sådana tredje parter som dessa kapitalmarknadspartners samverkar med när det gäller försäljning av sådana ägarintressen.
 8. I syfte att utvidga omfattningen av de produkter och tjänster som vi kan erbjuda dig eller leveransmetoderna för dessa, kan vi komma att överföra alla eller en del av dina uppgifter (enligt beskrivningen ovan) till en tredje part som är en av våra faktiska/potentiella affärspartners eller faktiska tjänsteleverantörer.
  (Varje gång något av dessa fall, eller flera av dem i kombination, avses i detta meddelande, benämns de som ”ändamål” eller ”ändamålen”.)

Detta meddelande gäller samtliga nuvarande och framtida person- och fordonsuppgifter som du har lämnat eller kommer att lämna till VFS eller som vi erhåller på annat sätt enligt ovanstående. När det gäller fordons- och telematikdata (enligt beskrivningen i punkt e) ovan) då du inte själv är förare av fordonet eller fordonen, åtar du dig att lämna information om denna process till de personer som kan komma att framföra fordonet/fordonen vid olika tillfällen under den tid som avtalet med VFS gäller. För att hjälpa dig med detta har vi sammanställt ett användarvänligt meddelande för förare som du kan ge till dessa förare antingen i elektroniskt format eller i pappersform.

 

Mer information och klagomål

Vår allmänna sekretesspolicy finns på vår externa webbplats www.vfsco.com. I denna sammanfattas våra huvudsakliga skyldigheter gentemot dig i samband med den lagenliga behandlingen av dina uppgifter samt dina rättigheter i samband med detta. Där finns även uppgifter om vem som är vårt dataskyddsombud och hur du kontaktar honom/henne om du har klagomål eller frågor gällande åtkomst till eller information om de personuppgifter vi har gällande dig.

Om du är en fysisk person har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen om du är missnöjd med hur vi hanterar dina uppgifter. Deras kontaktuppgifter är Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Telefon +46 86576186, e-postadress datainspektionen@datainspektionen.se. Mer information finns på deras webbplats https://www.datainspektionen.se.

 

DU HAR RÄTT ATT ÅTERKALLA HELA ELLER DELAR AV DET SAMTYCKE SOM DU HÄRMED HAR GETT GENOM ATT MEDDELA OSS SKRIFTLIGEN ATT DU ÅTERKALLAR DET.
OM DU ÅTERKALLAR HELA ELLER DELAR AV DITT SAMTYCKE, KAN VI UNDER EN VISS TIDSPERIOD ENLIGT LAG ELLER AVTAL VARA BUNDNA ATT FORTSÄTTA BEHANDLA SÅDANA UPPGIFTER, ELLER HA ETT LEGITIMT AFFÄRSBEHOV AV ATT FORTSÄTTA BEHANDLA DEM, FRAM TILL DESS ATT ETT FULLSTÄNDIGT OCH SLUTGITLIGT UPPHÖRANDE AV VÅR AFFÄRESRELATION KAN VERKSTÄLLAS.